Smiling Fashion Week 3

Viviana Volpicella

Viviana Volpicella

Simone Marchetti

Simone Marchetti

IMG_3293IMG_3287

Satoshi Klein e Paula Cademartori

Satoshi Klein e Paula Cademartori